Get Adobe Flash player

Who's Online

We have 1 guest online

Statistics

Members : 1
Content : 63
Web Links : 6
Content View Hits : 151626


..อบรมสอนเด็กทุกวันอาทิตย์
..พบกัน เวลา 09.30-12.0 น.
..เพราะเด็กๆคือบุคคลสำคัญของพระเจ้า

นมัสการพระเจ้าร่วมกัน


คริสเตียนที่หลงหาย หรือขาดความผูกพันกับพระเจ้าไปนาน  ขอเชิญกลับมาสู่อ้อม กอดรักของพระเจ้าอีกครั้ง......สนใจร่วมกิจกรรมคริสตจักร (ฟรี)
โทร 099-335-0777
แผนที่ตั้งคริสตจักร


คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ   " พบพระเจ้า พบชีวิต "

มธ. 16:18 ฝ่าย​เรา​บอก​ท่าน​ว่า​ท่าน​คือ​เปโตร​ และ​บน​ศิลานี้ เรา​จะ​สร้าง​คริสตจักร​ของ​เรา​ไว้ และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสตจักร​นั้น​หา​มิได้​
1คร. 1:2 เรียน คริสตจักร​ของ​พระ​เจ้า ที่​เมือง​โค​รินธ์ ผู้​ได้รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​ธรรมิก​ชน​ด้วย​กัน​กับ​คน​ทั้ง​ปวง ใน​ทุก​ตำบล ที่​ออก​พระ​นาม​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​และ​ของ​เขา
ฟป. 1:6 ข้าพเจ้า​แน่ใจ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ตั้ง​ต้น​การ​ดี​ไว้​ใน​พวก​ท่าน​แล้ว จะ​ทรง​กระทำ​ให้​สำเร็จ​จนถึง​วัน​แห่ง​พระ​เยซู​คริสต์​
1ทธ. 3:1 คำ​นี้​เป็น​คำ​จริง คือ​ว่า​ถ้า​ผู้ใด​ปรารถนา​หน้าที่​ผู้ปกครอง​ดูแล​คริสตจักร ผู้​นั้น​ก็​ปรารถนา​กิจการ​งาน​ที่​ประเสริฐ​
ฟม. 1:2 และอัปเฟีย​น้องสาว​และ​อารคิปปัส ผู้​เป็น​เพื่อน​ทหาร​ด้วย​กัน​กับ​เรา และ​คริสตจักร​ที่​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ท่าน


คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ  เป็นคริสตจักรมุ่งขยายแผ่นดินของพระเจ้าโดยพระเจ้า และเพื่อพระเจ้า  ถึงแม้จะเริ่มต้นเพียงไม่กี่คน แต่ก็ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนตามการทรงนำของพระเจ้า เน้นเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณ เน้นความรักเป็นฐาน   ความจริงใจที่มีต่อกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน  เป็นการรวมตัวของศรัทธาผู้ที่เชื่อที่มีนิมิตเป้าหมายอันเดียวกัน  ต่างคนต่างทุ่มเทเพื่อพระเจ้าร่วมกัน   โดยยึดหลักจากพระวจนะข้างต้น 


-คริสตจักรสร้างโดยการนำของพระเจ้า  ศิษยาภิบาล หรือผู้นำคือผู้เลี้ยงดูพระกายของพระองค์
-คริสตจักรเป็นของพระเจ้า  ไม่ใช่ของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง หรือตระกูลหนึ่งตระกูลใด
-คริสตจักรมีพลังอำนาจเหนืออำนาจความืดและความบาป และซาตาน
-คริสตจักรบริสุทธิ์  และคือผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วโดยพระเยซูคริสต์ 
-คริสตจักร พระเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นธรรมมิกชน
-คริสตจักรจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็โดยพระเจ้าเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินลงทุน
..หรือหลักการบริหารของมนุษย์เป็นหลัก   และไม่จำเป็นต้องพึ่งหลักการตลาดใดๆมาช่วยเพื่อให้เติบโต
-คริสตจักรมีระบบการปกครองด้วยคณะผู้ปกครอง  และผู้ปกครอง-ศิษยาภิบาลต้องเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว
-คริสตจักรไม่ได้หมายถึงตัวตึก-อาคาร   แต่หมายถึงผู้ที่เชื่อในพระเจ้า 
-คริสตจักรสามารถใช้บ้าน  หรือ อาคารชั่วคราวก็ได้   แต่คริสตจักรนั้นจะต้องดำเนินอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะ
-เมื่อคริสตจักรมีปัญหาใดๆในความสัมพันธ์ต่อกัน คริสตจักรจะยึดหลักพระวจนะ มัทธิว 18:15-18  โคโลสี3:14  1โครินธ์13

นี่คือจุดยืนของคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ Sattha Ruamjai Church