คริสตจักรศรัทธาร่วมใจเป็นคริสตจักรเล็กๆที่กำลังเปิดใหม่  แม้ว่าจะเริ่มต้นจะเล็กๆแต่ก็อบอุ่นด้วยศรัทธา และความรัก  และเราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าในปีนี้  เรามุ่งเน้นทำพันธกิจแบบง่ายๆ  เพื่อนำพาคริสตจักรเติบโตขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้า   โดย


1)  เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องมานมัสการพระเจ้า   ผู้ใหญ่  50 คน    เด็ก 12 คน
มีผู้ที่เชื่อใหม่ๆทุกเดือนเรื่อยไป  

2)  เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำคริสเตียนที่หลงหาย หรือคริสเตียนที่ไม่มีที่นมัสการ มาร่วมในครอบครัวศรัทธาร่วมใจ 20 คน

3)  เราตั้งเป้าหมายจะจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อเปิดตัวคริสตจักรให้สังคม ชุมชนได้รู้จักคริสตจักร

4)  เราจะเริ่มสร้างสาวกพระคริสต์วงใน   12 คน

5)  เราจะเปิดสอนภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี  เพื่อการประกาศ

6)  เราจะประกาศข่าวประเสริฐผ่านหลายทางสื่อต่างๆ   เช่น    เช่ารายการวิทยุชุมชุน    เว็บไซต์  การทำดีเพื่อชุมชน