“หลักข้อเชื่อของอัครทูต”
(The Apostles’ Creed)
เริ่มส่งต่อกันมาตั้งแต่ราว ๆ ค.ศ. 200 เป็นต้นมา

 

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ทรงปฏิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงกำเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครอง

ทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา

ในวันที่สาม ทรงคืนพระชนม์ พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับบนเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด

จากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์

และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชน

การอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน.

คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ Sattha Ruamjai Church