คำพยานชีวิต นพ.ภากร จันทนมัฏฐะ ขอบคุณ MOTANA LAMPANG Church