คลิปวีดีโอสื่อให้เห็นถึงผู้คนมากมายตกอยู่ในอำนาจของความบาป และอำนาจมืด แต่พระเยซูทรงเมตตากรุณาช่วยพวกเขาอย่างไร  ติดตามรับชม.....