คำเทศนาเรื่อง  “ สร้างตนสร้างคน  สร้างสันติ” พระคัมภีร์  โคโลสี 2:1-7 คริสตจักรโคโลสี หรือเลาดีเซีย   ผลงานของเอปาฟรัส คส1:7   เปาโลไม่เคยไปเมืองโคโลสี เห็นได้ว่าผู้ก่อตั้งคริสตจักรคือเอปาฟรัส และคนอื่น ๆ ที่กลับใจมาเชื่อจากการประกาศของเปาโลระหว่างที่ท่านเดินทางรับใช้พระเจ้า  คริสตจักรเมืองโคโลสีถูกก่อตั้งโดยเอปาฟรัส (คส.1:7; 4:12) แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าตั้งขึ้นในปีไหน สมาชิกส่วนใหญ่ของคริสตจักรโคโลสีเป็นชาวต่างชาติ คริสตจักรนี้ประชุมกันในบ้านของฟิเลโมน ซึ่งเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งคนหนึ่งของคริสตจักร (ฟม.1, 2) …