คำพยานชีวิต นพ.ภากร จันทนมัฏฐะ
ขอบคุณ MOTANA LAMPANG Church